Strategi og mål

Frivillighuset Vindrosens strategi har fokus på at styrke den frivillige sociale indsats blandt vores medlemsforeninger og styrke både Frivillighuset Vindrosen og vores medlemsforeningers samspil med lokale samarbejdspartnere herunder Esbjerg Kommune, uddannelsesinstitutioner og virksomheder.

I strategien er der opstillet målsætninger og fokusområder fra 2019 til og med 2021. Hvordan målene skal realiseres vil blive konkretiseret i årlige handleplaner på grundlag af de ressourcer, Frivillighuset Vindrosen forventes at have til rådighed.

I februar 2019 har bestyrelsen godkendt Frivillighuset Vindrosens strategi 2019-2021. 

Læs strategien nedenfor eller Download den her: 

Vision
Frivillighuset Vindrosen er kendt for at være stedet, hvor de frivillige sociale foreninger er samlet og har optimale muligheder for at udfolde sig i inspirerende fællesskaber til gavn for borgerne i Esbjerg Kommune.

Frivillighuset Vindrosen viser vejen for udvikling, sparring, uddannelse og samarbejde på tværs af foreninger og lokale samarbejdspartnere.

Værdier
Vores værdier er rummelighed, gensidig respekt, tolerance og mangfoldighed.

Vi arbejder ud fra princippet ”hjælp til selvhjælp”.

Formål

Frivillighuset Vindrosen har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune.

Dette gøres bl.a. gennem:

 • Foreningsservice
 • Synliggørelse
 • Frivilligformidling
 • Konsulentsparring til foreninger og nye sociale initiativer
 • Samarbejde og netværksdannelse
 • At være videnscenter for den lokale frivillige sociale indsats


Herudover deltager Frivillighuset Vindrosen i den socialpolitiske debat og arbejder for at sikre de mest optimale rammer for den frivillige sociale indsats. Frivillighuset Vindrosen har overordnede kontakter til kommunen og er dermed et fælles talerør for medlemsorganisationerne til Esbjerg Kommune.

Frivillighuset Vindrosen er en non profit organisation, der er partipolitisk neutral og fri af religiøse interesser.

Målgruppe

Frivillighuset Vindrosens primære målgruppe er:

 • Foreninger, projekter eller grupper, der lokalt udfører en frivillige social, sundhedsfremmende eller humanitær indsats.
 • Personer, der af egen drift søger medmenneskelig støtte og samvær, samt personer der ønsker at yde en frivillig lokal indsats.

Frivillighuset Vindrosens sekundære målgruppe er offentlige og private organisationer, der vil samarbejde om at styrke den lokale frivillige sociale indsats.

Langsigtede mål

Frivillighuset Vindrosen arbejder efter tre langsigtede mål, som vi ønsker at opnå blandt og i samspil med vores medlemsforeninger og -grupper i Esbjerg Kommune.

 • Øge deltagelsen i de frivillige sociale, sundhedsfremmende og humanitære fællesskaber uanset alder, social status, etnicitet eller handicap
 • Øge kvaliteten og mangfoldigheden af de lokale frivillige indsatser med et socialt sigte
 • Styrke en helhedsorienteret social lokale indsat mellem foreninger, kommunen og andre relevante samarbejdspartnere

De langsigtede mål vil vi nå ved at realisere en række kortsigtede mål, som vi har sat inden for vores 6 arbejdsområder: Foreningsservice, synliggørelse, frivilligformidling, kompetenceudvikling, videncenter, samarbejde og netværk.  

For at realisere vores strategi og forandringsteori udarbejder vi hvert år en handleplan, hvor konkrete mål, aktiviteter, deadline, ansvarlige, bidragsydere og målgrupper er beskrevet.

Kortsigtede mål  

1) Foreningsservice – vi gør vejen lettere for foreningerne

Det er målet at øge deltagelse i en mangfoldighed af frivillige fællesskaber ved at tilbyde en god medlemsservice og gode mødefaciliteter.

Derfor vil vi have fokus på:

 • At sikre en stabil drift og fastholde en god medlemsservice
 • At forbedre adgangen til lokaler i Frivillighuset i Esbjerg

2) Synliggørelse – vi viser borgerne vejen til foreningerne

Det er målet at øge kendskabet til Frivillighuset Vindrosen og vores medlemsforeninger overfor de borgere, der kan have gavn og glæde af dem enten som bruger, medlem eller frivillig

Derfor vil vi have fokus på:

 • At ajourføre og videreudvikle vores kommunikationsplatforme
 • At gøre det lettere for foreninger at synliggøre sig overfor relevante målgrupper  
 • At gøre lokale samarbejdspartnere mere opmærksomme på de frivillige sociale indsatser

3) Frivilligformidling – vi viser vejen for dem, der vil være frivillige

Det er målet at gøre det lettere for borgerne i Esbjerg Kommune at komme i gang med at yde en frivillig indsats.

Derfor vil vi have særligt fokus på:

 • At styrke lokalbefolkningens bevidsthed om mulighederne for at yde en frivillig indsats og om Vindrosen som lokal formidler.
 • At samarbejde med fagpersonale og foreninger om at motivere udsatte borgere til at blive frivillige
 • At øge foreningernes brug af frivilligjob.dk

4) Kompetenceudvikling – vi viser vejen for de frivillige, der vil kvalificere sig og udvikle nye tiltag

Det er målet at forbedre kvaliteten og øge mangfoldigheden af den lokale frivillige indsats.

Derfor vil Frivillighuset Vindrosen have særligt fokus på:

 • At tilbyde faglig relevant sparring til eksisterende og kommende medlemmerne.
 • At tilbyde kurser og temadage om emner, der kvalificerer foreningernes lokale indsats

5) Samarbejde og netværksdannelse – vi viser vejen for dem, der vil gå samme vej

Det er målet at styrke samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreningerne og med lokale samarbejdspartnere. 

Derfor vil Frivillighuset Vindrosen have særligt fokus på:

 • At gøre det lettere for medlemmerne at kommunikere, netværke og samarbejde med hinanden
 • At understøtte samspillet mellem foreningerne og relevante lokale samarbejdspartnere


6) Videnscenter for den lokale frivillige sociale indsats – vi viser vejen til viden om frivillighed i Esbjerg Kommune

Det er målet at styrke Vindrosens organisatoriske fundament således vi kan informere foreninger, borgere og samarbejdspartnere på et kvalificeret grundlag.


Derfor vil Frivillighuset Vindrosen have særligt fokus på:

 • At styrke bestyrelsens strategiske kompetencer og handlekraft (bestyrelsessammensætning)
 • At sikre et godt arbejdsmiljø og faglig udvikling af medarbejderne

Godkendt af Frivillighuset Vindrosens bestyrelse den 5. februar 2019

 

Udskriv Email

Søg