Vedtægter

§ 1. Navn og hjemsted

Stk.1.
Organisationens navn er Frivillighuset Vindrosen (herefter kaldet Vindrosen)

Stk.2.
Vindrosens hjemsted er Esbjerg Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1.
Vindrosen har til formål at udvikle, inspirere og synliggøre den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune.

Dette gøres bl.a. gennem:

Foreningsservice
Synliggørelse
Frivilligformidling
Konsulentbistand til nye sociale initiativer (foreninger, projekter, netværks- og selvhjælpsgrupper)
Samarbejde og netværksdannelse
Videnscenter for den frivillige sociale indsats i Esbjerg Kommune

Stk. 2.
Herudover deltager Vindrosen i den socialpolitiske debat og arbejder for at sikre de mest optimale rammer for den frivillige sociale indsats. Vindrosen varetager de overordnede kontakter til Esbjerg Kommune og er dermed medlemsorganisationernes fælles talerør til Esbjerg Kommune.

Stk. 3.
Vindrosen er en non-profit organisation, der er partipolitisk neutral og fri af religiøse interesser.

§ 3. Medlemmer og kontingent

Stk. 1.
Som medlem med stemmeret kan optages foreninger og organisationer med vedtægter samt formaliserede projekter. Landsorganisationer med selvstændige organiserede aktiviteter i Esbjerg Kommune kan optages som medlem.

Uden stemmeret kan optages netværks- og selvhjælpsgrupper.

Stk.2.
Alle medlemmer skal opfylde følgende kriterier:

Have virkefelt i Esbjerg Kommune
Udføre en frivillig social, sundhedsfremmende eller humanitær indsats
Frivillig ulønnet indsats skal være en væsentlig ingrediens

Stk.3.
Ved indmeldelse skal medlemmet oplyse kontaktoplysninger samt aflevere eventuelle vedtægter. Vindrosen indplacerer medlemmet i den valggruppe, det tilhører. Hvis et medlem ændrer sine vedtægter, skal de sendes til Vindrosen, der godkender dem i forhold til fortsat medlemskab.

I tvivlsspørgsmål vil den endelige afgørelse ligge i bestyrelsen.

Stk. 4
Der kan optages støttemedlemmer i form af enkeltpersoner, organisationer eller virksomheder.

Bestyrelsen fastlægger særlige regler for støttemedlemmers virke og brug af Vindrosens lokaler mv.

Bestyrelsen fastsætter kontingentet for organisationer og virksomheder, mens individuelle medlemmer betaler samme kontingent som øvrige medlemmer.

Støttemedlemmer har ikke stemmeret til repræsentantskabsmødet og orienteres løbende om Vindrosens arbejde af sekretariatet.

Stk.5.
Medlemmer, der ikke opfylder de nye regler for optagelse pr. 22. marts 2012, er fortsat fuldgyldige medlemmer.

Stk. 6.
Kontingentet godkendes af repræsentantskabet.

Stk. 7.
Medlemmer, der ikke har betalt kontingent efter to rykkere, udelukkes. Bstyrelsen kan dog dispensere i særlige tilfælde.

§ 4. Repræsentantskab

Stk. 1.
Den øverste myndighed er repræsentantskabet

Stk. 2.
Repræsentanten udpeges af den enkelte forenings bestyrelse og har hermed stemmeret på det årlige repræsentantskabsmøde, hvor man inddeles i følgende valggrupper:

Børn og unge
Sygdom og sundhedsfremme
Handicap
Ældre
Væresteder og socialt udsatte
Integration og etniske minoriteter
Humanitære
Øvrige sociale foreninger

Stk. 3.
Valggrupperne vælger hver en repræsentant til bestyrelsen.
Valggrupper med mere end 25 repræsentanter kan vælge en ekstra repræsentant til bestyrelsen.

Stk. 4.
Såfremt der i en valggruppe ikke er nogen, der vil opstille til bestyrelsen, bliver valget til gruppen foretaget blandt hele repræsentantskabet. Valget gælder for et år.

Stk.5.
Medlemmer vælges for to år af gangen.

Ved udtrædelse midt i en valgperiode, træder suppleanten ind til næste ordinære repræsentantskabsmøde, hvorefter der vælges en ny for den resterende valgperiode.

Stk. 6.
Blandt Vindrosens frivillige vælges der en frivilligrepræsentant. Frivilligrepræsentanten har taleret i bestyrelsen, men ikke stemmeret.

Stk.7.
Der vælges herudover to suppleanter på repræsentantskabsmødet for et år ad gangen.

Stk.8.
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Ved alle afstemninger gælder almindelig stemmeflerhed.

Stk.9.
Skriftlig afstemning kan fordres, når der blandt repræsentanterne er flertal her­for, eller når diri­genten skønner det formåls­tjenligt. Såfremt der ved personafstemninger er flere kandi­dater end det antal, der skal vælges, skal afstem­ningen foregå skrift­ligt.

Stk.10.
Er man forhindret i at møde frem og ønsker valg, skal der foreligge et skriftligt og motiveret tilsagn.

Der er ingen grænser for, hvor mange perioder man kan genvælges til bestyrelsen.

Stk. 11.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes årligt inden udgangen af marts måned.

Stk. 12.
Repræsentantskabet indkaldes med mindst 6 ugers varsel med dagsorden.

Stk. 13.
Indkomne forslag skal indsendes til Vindrosen senest 2 uger før repræsentantskabsmødet.

Stk. 14.
Bestyrelsens beretning, revideret regnskab for det afsluttede år, budget for det igangværende år samt indkomne forslag skal udsendes 1 uge før repræsentantskabsmødet.

Stk. 15.
Udsendelse af materialer sker pr. e-mail, alternativt som brev, hvis e-mail ikke forefindes.

Stk. 16.
Bestyrelsen indkalder til og fastsætter dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde.

Stk. 17.
Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2. Godkendelse af fremmødte repræsentanter

3. Beretning fra bestyrelse og daglig leder

4. Godkendelse af revideret regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Godkendelse af kontingent og budget

7. Valggrupperne vælger hver en repræsentant til bestyrelsen.

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

9. Valg af godkendt revisor

10. Evt.

Stk. 18
Hvis bestyrelsen i en særlig sag skønner, at det er nødvendigt at indhente en tilkendegivelse fra repræsentantskabet, kan de beskrive den konkrete situation og motivere en eller flere løsningsmuligheder og bede om medlemmernes tilkendegivelse.

§ 5. Ekstraordinært Repræsentantskabsmøde

Stk. 1.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde kan indkaldes, når flertallet af bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 1/3 af repræsentantskabets medlemmer ønsker det og stiller skriftligt krav derom med dagsorden.

Stk. 2.
Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes højst 6 uger efter begæringen er fremsat og skal varsles som ordinært repræsentantskabsmøde.

§ 6. Bestyrelsen

Stk. 1.
Mellem repræsentantskabsmøderne har bestyrelsen det overordnede ansvar for organisationens daglige virke.

Stk. 2.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med én formand og én næstformand.

Stk. 3.
Vindrosen tegnes af mindst 2 personer i forening: formanden, næstformanden eller daglig leder.

Stk. 4.
Vindrosens daglige leder fungerer som sekretær for bestyrelsen og deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.

Stk. 5.
Der afholdes minimum 6 møder om året.

Stk. 6.
Bestyrelsen fastsætter sin egen forretningsorden.

Stk. 7.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 5 bestyrelsesmedlemmer er til stede på bestyrelsesmøderne. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Stk. 8.
Bortset fra frivilligrepræsentanten skal bestyrelsesmedlemmerne være medlem af en forening under den valggruppe, vedkomne er valgt af, ellers skal medlemmet straks udtræde af bestyrelsen.

§ 7. Daglig ledelse

Stk. 1.
Vindrosen ledes af den daglige leder med ansvar overfor bestyrelsen.

Stk. 2.
Den daglige leder ansættes og afskediges af bestyrelsen.

§ 8. Økonomi

Stk. 1.
Der søges løbende om midler fra fonde og puljer – såvel private som offentlige.

Stk. 2.
Bestyrelsen er ansvarlig for, at de økonomiske midler anvendes i overensstemmelse med gældende regler og vejledninger.

Stk. 3.
Vindrosen hæfter med sin til enhver tid tilstedeværende formue.

Stk. 4.
Vindrosens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 5.
Regnskabet revideres en gang årligt af et godkendt revisionsfirma.

§ 9 Eksklusion af medlem

Stk. 1.
Modarbejder et medlem Vindrosens formål eller groft tilsidesætter de grundlæggende værdier for organisationens virke, kan bestyrelsen ekskludere medlemmet. Medlemmet indkaldes til møde med bestyrelsen, hvor de kan forklare sig.

Stk. 2.
Medlemmet kan indbringe eksklusionen på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, der træffer den endelige beslutning ved almindeligt stemmeflertal.

§ 10. Vedtægtsændringer

Stk. 1
Vedtægtsændringer godkendes på repræsentantskabsmødet med mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

Stk.2.
Ændringer skal skriftlig være Vindrosen i hænde mindst 4 uger inden repræsentantskabsmødet.

§ 11. Opløsning

Stk. 1.
Vindrosen kan kun opløses, når 2/3 af de deltagende repræsentanter på to af hinanden følgende ekstraordinære repræsentantskabsmøder stemmer herfor.

Stk. 2.
Vindrosens eventuelle overskud skal gå til projekter, der ligger op ad organisationens formål efter repræsentantskabsmødets beslutning.

Stiftet den 25. oktober 2001

Vedtægten ændret den 6. marts 2014

Udskriv Email

Søg